yukarı doğru
Allgemeine Geschaeftsbedingungen - HAKOH GmbH | © iStock-1065824400

MADDE 1 KAPSAM, BİÇİM
 

(1) Bu genel satış hükümleri ve koşulları (AGB) müşterimizle ("Alıcılar") olan tüm ticari ilişkilerimiz için geçerlidir. Genel hükümler ve koşullar yalnızca alıcı bir girişimci (BGB 14. mad.), kamu hukukuna göre bir tüzel kişi veya kamu hukukuna göre bir özel varlıksa geçerlidir.


(2) Genel hükümler ve koşullar özellikle, bizim üretmemiz veya tedarikçilerden almamız fark etmeksizin, taşınabilir ürünlerin ("Mallar") satışı ve/veya teslimatında yapılan sözleşmeler için geçerlidir (BGB 433. ve 650. maddeler). Aksi kararlaştırılmadıkça, genel hükümler ve koşullar, alıcının siparişi sırasında geçerli olan veya her durumda alıcıyla paylaşılan metin formundaki versiyonuyla, her durumda ayrı ayrı atıfta bulunmamıza gerek kalmadan ilerideki benzer sözleşmeler için de geçerli olmak üzere çerçeve sözleşme olarak uygulanır.


(3) Genel hükümler ve koşullarımız münhasıran geçerlidir. Alıcının farklı, çelişen veya tamamlayıcı genel hüküm ve koşulları, yalnızca geçerliliğini açıkça kabul edersek ve kabul ettiğimiz sürece sözleşmenin bütünleyici bir parçası olur. Bu onay gerekliliği her durumda, örneğin alıcı sipariş çerçevesinde kendi genel hüküm ve koşullarına atıfta bulunduğunda ve biz buna açıkça karşı çıkmadığımızda da geçerlidir.


(4) Sipariş onayımızdaki ayrı sözleşmeler (ör. tedarik sözleşmeleri, kalite güvenliği sözleşmeleri) ve bilgiler, genel hükümler ve koşullardan önce gelir. Belirsizlik durumlarında ticari şartlar, sözleşmenin imzalandığı zamanda geçerli olan ve Paris Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından belirlenen Incoterms® şartlarına göre yorumlanır.


(5) Alıcının sözleşmeyle ilgili yasal beyanları ve bildirileri (ör. son teslim tarihi belirleme, hasar bildirimi, cayma veya indirim) yazılı olarak verilmelidir. Bu genel hüküm ve koşullar kapsamında yazılı demek yazılı ve metin formunda (ör. mektup, e-posta, faks) anlamındadır. Yasal usuller ve diğer kanıtlar, özellikle beyan sahibinin meşruluğuyla ilgili şüphe durumunda, değişmeden kalır.

(6) Yasal düzenlemelerin geçerliliğiyle ilgili bilgiler yalnızca açıklayıcı anlama sahiptir. Açıklama olmadan da bu yasal düzenlemeler, bu genel hükümler ve koşullar belgesinde doğrudan değiştirilmedikçe veya açıkça hariç tutulmadıkça, geçerli olur.
 

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN AKDEDİLMESİ


(1) Tekliflerimiz tarafsızdır ve bağlayıcı değildir. Bu, alıcıya sahipliğini ve telif haklarını koruduğumuz kataloglar, teknik belgeler (ör. çizimler, planlar, hesaplamalar, DIN standartlarına
referanslar), diğer ürün açıklamaları veya belgeler -elektronik biçimde de - gönderdiğimizde de geçerlidir.


(2) Malların alıcı tarafından sipariş edilmesi bağlayıcı sözleşme teklifi olarak varsayılır. Siparişte aksi
belirtilmedikçe, bu sözleşme teklifini aldıktan sonraki 5 gün içinde kabul etme hakkına sahibizdir.


(3) Kabul, yazılı (ör. sipariş onayı) veya malların alıcıya teslim edilmesiyle beyan edilebilir.

 

MADDE 3 TESLİMAT SÜRESİ VE TESLİMATTA GECİKME


(1) Teslimat süresi ayrı olarak kararlaştırılır veya siparişi kabul ederken bizim tarafımızdan belirlenir.


(2) Bağlayıcı teslimat süresinde sorumlu olmadığımız nedenlerden (hizmetin kullanılamazlığı) teslimatı tamamlayamazsak, alıcıyı bu konuyla ilgili hemen bilgilendiririz ve aynı zamanda yeni tahmini teslimat süresini bildiririz. Hizmet yeni teslimat süresinde de kullanılamaz olursa sözleşmeden kısmen veya tamamen çekilme hakkına sahibizdir; alıcının ödediği bedeli hemen iade ederiz. Hizmetin kullanılamazlığı, örneğin tedarikçimiz bize zamanında teslimat yapmazsa, eş bir vadeli satış yapmışsak, mücbir sebepler nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar yaşanmışsa veya münferit durumlarda tedarik etmek zorunda değilsek oluşabilir.


(3) Teslimatta gecikme yaşanması ise yasal düzenlemelerle belirlenir. Ancak her durumda alıcının hatırlatma uyarısı yapması gerekir. Teslimat gecikmesi yaşanmışsa alıcı, gecikme nedeniyle oluşan zararını karşılamak için tek seferde toplu tazminat talep edebilir. Zarar için sabit tazminat tutarı, teslimatı geciken malların teslimat değerinin %5'inden fazla olmamak üzere, gecikmenin her tam haftası için net tutarın (teslimat değeri) %0,5'idir. Alıcının hiçbir zarar etmediğini veya yukarıda belirtilen sabit tutardan daha az zarar ettiğini kanıtlama hakkımız saklıdır.


(4) Bu genel hükümler ve koşulların 8. maddesine göre alıcının hakları ve bizim yasal haklarımız, özellikle icra yükümlülüğünün hariç tutulduğu durumlarda (ör. hizmetin ve/veya ek hizmetin imkansızlığı veya mantıksızlığı nedeniyle) saklı kalır.

 

MADDE 4 TESLİMAT, RİSK DEVRİ, KABUL, KABULDE GECİKME


(1) Teslimat depoda teslim şekilde yapılır, teslimat hizmetinin ve herhangi bir ek hizmetin yeri de bu şekildedir. Alıcının talebi ve masrafları karşılaması üzerine mallar farklı bir yere gönderilir (gönderi). Aksi kararlaştırılmadıkça, gönderinin türünü (özellikle taşıma şirketini, gönderim rotasını, paketlemeyi) kendimiz belirleme hakkına sahibizdir.


(2) Malların kazara kaybolması ve kazara bozulması riski en geç mallar teslim edildiğinde alıcıya geçer. Ancak gönderi olması durumunda malların kazara kaybolması, kazara bozulması ve gecikme riski mallar taşıyıcıya, taşıma aracısına veya gönderiyi taşımakla yükümlü kişiye veya kuruma teslim edildiğinde bunlara geçer. Kabul konusunda anlaşmaya varıldıysa bu, riskin aktarılması için belirleyicidir. Anlaşmaya varılan kabulün yanı sıra iş sözleşmesi hukukunun yasal düzenlemeleri de geçerlidir. Alıcının kabulde gecikmesi, aktarım veya kabul yerine geçer.


(3) Alıcı kabulde gecikirse, işbirliği sağlayamazsa veya alıcının sorumlu olduğu sebeplerden teslimatta gecikme yaşanırsa bunun sonucunda oluşan zararları telafi etmek için ek masraflar da dahil olmak üzere (ör. ek teslimat ve depolama masrafları) tazminat talep etme hakkına sahibizdir.


(4) Ek olarak, teslimat süresinin başlamasıyla veya, belirli bir teslimat süresi yoksa, malların gönderilmeye hazır olduğunun bildirilmesiyle başlayan sürede her takvim günü için 250 EUR sabit tutarda tazminat yansıtırız.


(5) Daha büyük bir zararın kanıtı ve yasal hak taleplerimiz (özellikle ek masrafların tazmini, makul tazminat, fesih) etkilenmez, ancak sabit tutar diğer parasal alacak hakları doğrultusunda hesaba yansıtılır. Alıcının hiçbir zarar görmediğimizi veya yukarıda belirtilen sabit tutardan daha az zarar ettiğimizi kanıtlama hakkı saklıdır.

 

5 FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI


(1) Münferit durumlarda aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme yapıldığındaki mevcut fiyatlarımız depodan teslim olarak yasal katma değer vergisi de eklenmek üzere geçerli olur.

(2) (2) Gönderilerde (Madde 4, Par. 1) alıcı, depodan teslim olarak taşıma masraflarını ve alıcı tarafından talep edilen taşıma sigortasının masraflarını üstlenir. Münferit durumda gerçekte oluşan taşıma masraflarını faturalamazsak Almanya için aşağıdaki tabloya göre sabit taşıma masrafı tutarı (taşıma sigortası hariç) kabul edilir.


Maksimum 2 kg ve maksimum 60 x 30 x 15 cm paket 7,00 EUR artı KDV.
Maksimum 5 kg ve maksimum 120 x 60 x 60 cm paket 9,00 EUR artı KDV.
Maksimum 10 kg ve maksimum 120 x 60 x 60 cm paket 12,00 EUR artı KDV.
Maksimum 31,5 kg ve maksimum 120 x 60 x 60 cm paket 20,00 EUR artı KDV.

31,5 kg üzeri ve Almanya dışı gönderiler için yalnızca sipariş onayında belirtilen tutar geçerlidir.
Gümrük, ek ücretler, vergiler ve diğer kamusal ücretler alıcıya aittir.


(3) Satın alma bedeli, faturanın düzenlenmesinden ve malların tesliminden veya kabulünden itibaren 14 gün içinde ödenmelidir. Ancak her zaman, devam eden iş ilişkisi çerçevesinde de, teslimatı tamamen veya kısmen yalnızca ön ödeme koşuluyla yapma hakkına da sahibizdir. En geç sipariş onayı ile birlikte bununla ilgili uyarıyı yaparız.


(4) Yukarıda belirtilen ödeme süresinin sona ermesi ile alıcı gecikmiş sayılır. Satın alma bedeline, gecikme süresince geçerli yasal gecikme oranı üzerinden faiz uygulanır. Gecikme nedeniyle oluşan zarar için yaptırım uygulama hakkımız saklıdır. Ticari vade faizi talebimiz ticaret erbabları karşısında (HGB 353. madde) etkilenmez.

(5) Alıcı yalnızca talebi yasal olarak kanıtlanmışsa veya itiraz edilemezse mahsup veya tevkifat haklarına sahip olur. Teslimatta kusur olması durumunda alıcının karşı iddiası bu genel hükümler ve koşulların 7. mad. 6. par. 2. fıkrasına göre etkilenmeden kalır.


(6) Sözleşme akdinden sonra, satın alma bedeli talebimizin alıcının ödeme gücünün olmayışı ile tehlikeye gireceği netleşirse (ör. iflas işlemlerinin başlatılması başvurusu ile) yasal düzenlemeler gereğince ifayı reddetme ve -gerekirse bir tarih belirledikten sonra- sözleşmeden çekilme (BGB 321. madde) hakkına sahibizdir. Takas edilemez ürünlerin (sipariş üzerine yapılmış ürünler) üretimine yönelik sözleşmelerde, çekildiğimizi hemen beyan edebiliriz; son tarih belirlemenin vazgeçilebilirliğine ilişkin yasal düzenlemeler etkilenmeden kalır.
 

MADDE 6 MÜLKİYETİN KORUNMASI


(1) Satın alma sözleşmesinden ve devam eden iş ilişkisinden doğan tüm mevcut ve gelecek taleplerimiz (teminatlı alacak) ödenene kadar satılan malların mülkiyeti bize aittir.


(2) Mülkiyet korumasına tabi olan mallar teminatlı alacaklar tamamen ödenene kadar üçüncü taraflara taahhüt edilmeyebilir veya teminat olarak sayılmayabilir. İflas işlemlerinin başlatılması başvurusu yapılması
veya üçüncü tarafların bize ait olan mallara el koyması (ör. mallara el koyma) durumunda alıcının bizi
yazılı olarak derhal bilgilendirmesi gerekir.


(3) Alıcının sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, özellikle satın alma bedelinin ödenmemesi durumunda, yasal düzenlemeler uyarınca sözleşmeden çekilme ve/veya malların mülkiyetin korunması bağlamında iadesini talep etme hakkına sahibizdir. İade talebi çekilme beyanını içermez; aksine, yalnızca malların iadesini talep etme ve sözleşmeden çekilme hakkımızı koruma hakkına sahibizdir. Alıcı satın alma bedelini zamanında ödemezse bu hakları yalnızca alıcı için daha önce makul bir ödeme tarihi belirlemediysek veya böyle bir tarihin belirlenmesi yasal düzenlemeler uyarınca gereksizse iddia edebiliriz.


(4) Alıcı (c) bendine göre sözleşme feshedilene kadar mülkiyet korumasına tabi malları olağan iş sürecinde yeniden satma ve/veya işleme konusunda yetkilidir. Bu durumda aşağıdaki koşullar da geçerlidir.

a) Mülkiyetin korunması, mallarımızın tam değerinde işlenmesi, karıştırılması veya birleştirilmesi ile oluşturulan ürünleri de kapsar, bunun sonucunda da üretici sayılırız. Malların, üçüncü taraf mallarıyla işlenme, karıştırılma veya birleştirilme durumunda üçüncü tarafların mülkiyet hakları mevcut olursa işlenen, karıştırılan ve birleştirilen malların fatura değeri oranında ortak mülkiyet elde ederiz. Aksi takdirde, mülkiyet korumasına tabi mallar için geçerli olan, oluşturulan ürün için de geçerli olur.

b) Alıcı, üçüncü taraflara karşı malların veya oluşturulan ürünün yeniden satışından doğan alacakların tamamını veya önceki paragrafa göre olası ortak mülkiyet payımız kadarını bize teminat olarak devreder. Devri kabul ederiz. Alıcının 2. paragrafta bahsedilen yükümlülükleri devredilen alacaklarla ilgili olarak da uygulanır.


c) Alıcı, bizimle birlikte alacağı tahsil etme yetkisine sahip olmaya devam eder. Alıcı bize karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödeme gücünde herhangi bir sorun olmadığı ve 3. paragraf uyarınca bir hakkı kullanarak mülkiyet hakkına sahip olduğunu iddia etmediği sürece alacağı tahsil etmeyeceğimizi taahhüt ederiz. Ancak bu durumda, alıcının bizi devredilen alacaklar ve borçluları konusunda bilgilendirmesini, tahsilat için gerekli tüm bilgileri sağlamasını, ilgili belgeleri iletmesini ve borçluları (üçüncü taraflar) devir konusunda bilgilendirmesini talep edebiliriz. Bu durumda alıcının, mülkiyetin korunmasına tabi olan mallar yeniden satma ve işleme yetkisini feshetme hakkına sahibizdir.


d) Teminatların nakde çevrilebilir değeri alacaklarımızı %10'dan fazla aşarsa alıcının talebi üzerine seçtiğimiz teminatlardan feragat ederiz.

MADDE 7 ALICININ TAZMİNAT TALEPLERİ


(1) Maddi kusur ve marka kusuru olması durumunda (yanlış veya eksik teslimat, yanlış kurulum veya hatalı talimatlar dahil) alıcının hakları için, aksi belirtilmedikçe, yasal düzenlemeler geçerli olur. Tüm durumlarda, yeni üretilen malların tüketiciye son teslimatında masrafların iadesi ile ilgili özel düzenlemeler, (BGB 478, 445a, 445b veya 445c maddeleri, 327. mad. 5. par., 327u maddesine göre tedarikçi rücu hakkı) ör. kalite teminatı sözleşmesi çerçevesinde olduğu gibi eş bir tazminat konusunda anlaşılmadığı sürece etkilenmez.


(2) Kusurlarla ilgili yükümlülüğümüz öncelikli olarak malların kalitesi ve belirlenen kullanımı (aksesuarlar ve talimatlar dahil) ile ilgili yapılan sözleşmeye dayanır. Sözleşmenin konusu olan veya sözleşme akdinde tarafımızca (özellikle kataloglarda veya web sitemizin ana sayfasında) açıklanan tüm ürün açıklamaları ve üretici bilgileri kalite sözleşmesi olarak kabul edilir. Kalite konusunda anlaşmaya varılamazsa yasal düzenlemeye göre kusur olup olmadığı (BGB 434. mad. 3. par.) değerlendirilmelidir. Üretici tarafından veya üretici adına bulunulan beyanlar, özellikle reklamlarda veya malların etiketlerinde, diğer üçüncü taraflar tarafından bulunulan beyanlardan önce gelir.

(3) Dijital öğelere veya dijital içeriğe sahip olan mallarda, 2. paragrafa göre yalnızca kalite sözleşmesinde açıkça belirtildiği sürece bu dijital içeriği sağlama ve gerekliyse güncellemeyle yükümlü oluruz. Bu durumda, üreticinin ve diğer üçüncü tarafların beyanlarıyla ilgili sorumluluk kabul etmeyiz.

 

4) Prensip olarak alıcının sözleşme akdi sırasında farkında olduğu veya ağır ihmal nedeniyle farkında olmadığı kusurlardan sorumlu olmayız (BGB 442. madde). Ayrıca alıcının kusurlarla ilgili iddiada bulunması durumunda alıcının yasal kontrol ve bildirim yükümlülüklerini (HGB 377., 381. madde) yerine getirdiği varsayılır. Kurulum ve diğer işlemler için yapı malzemeleri ve diğer ürünlerde işlem yapılmadan önce her durumda hemen inceleme yapılmalıdır. Teslimatta, kontrolde veya daha sonra bir kusur görülürse bu kusurun gecikmeden bize yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Her durumda, belirgin kusurlar teslimattan sonraki 5 gün içinde ve kontrol sırasında tespit edilemeyen kusurlar tespitten sonraki aynı süre içinde yazılı olarak bildirilmelidir. Alıcı, kontrolü ve/veya kusurların bildirimini uygun bir şekilde gerçekleştiremezse, bildirilmeyen veya zamanında ya da uygun şekilde bildirilmeyen kusurlarla ilgili yükümlülüğümüz yasal düzenlemelere göre ortadan kalkar. Kurulum, ekleme veya kurulum amaçlı mallar söz konusu olduğunda, bu koşul, kusurun bu yükümlülüklerden birinin ihlali sonucunda ilgili işlemden sonra görülmesi durumunda da geçerlidir; bu durumda, alıcının ilgili masrafların ("sökme ve kurulum masrafları") iadesiyle ilgili hiçbir talebi olamaz.


(5) Teslim edilen ürün kusurluysa, kusurların giderilmesini sağlama (onarım) veya kusursuz bir ürün sağlama (değiştirme teslimatı) yoluyla düzeltme sağlanıp sağlanmayacağına önce karar verebiliriz. Seçtiğimiz düzeltme türü münferit bir durumda alıcı için makul değilse, alıcı bunu reddedebilir. Yasal düzenlemeler uyarınca düzeltme yapmayı reddetme hakkımız etkilenmeden kalır.

6) Alıcının satın alma bedelini ödemesine bağlı olarak yapılması gereken düzeltmeyi yapma hakkına sahibizdir. Ancak alıcı, kusurla ilgili olarak ödemenin makul bir kısmını alıkoyma hakkına sahiptir.


(7) Alıcı, yapılması gereken düzeltme için, özellikle ilgili malların kontrol edilmesi amacıyla geri verilmesi için, bize gerekli süreyi ve fırsatı tanımalıdır. Değiştirme yapılması durumunda alıcı kusurlu ürünü talebimiz üzerine yasal düzenlemeler doğrultusunda bize iade etmelidir; ancak alıcının iade alma hakkı bulunmaz. Düzeltmeye, başlangıçta bu hizmetleri sunmakla yükümlü değilsek, kusurlu ürünün sökülmesi veya çıkarılması, kurulumu veya birleştirilmesi dahil değildir; alıcının ilgili masrafların ("sökme ve kurulum masrafları") iadesini talebi bundan etkilenmez.

(8) Gerçekten kusur olması durumunda, yasal düzenlemeler ve bu genel hükümler ve koşullar uyarınca, kontrol ve düzeltme için gerekli olan işlemler, özellikle taşıma, yol, işçilik ve malzeme masrafları ve gerekirse sökme ve kurulum masrafları da dahil olmak üzere gerekli harcamaları üstlenir veya karşılarız. Aksi takdirde, alıcının kusur olmadığını bilmesi veya ağır ihmalden dolayı bilmemesi durumunda alıcıdan kusurların düzeltilmesiyle ilgili haksız talebi sebebiyle oluşan masrafları karşılamasını talep edebiliriz.


(9) Acil durumlarda, ör. iş güvenliği ile ilgili risk olması veya aşırı zararın önlenmesi için, alıcı kusuru kendi kendine giderme ve bunun için kanıtlanabilir şekilde gerekli olan harcamaların tazminatını isteme hakkına sahiptir. Bu durum hemen, mümkünse öncesinde, bize bildirilmelidir. Yasal düzenlemeler doğrultusunda düzeltmeyi reddetme hakkımız varsa, kendi kendine işlem yapma hakkı yoktur.


(10) Düzeltme için alıcı tarafından belirlenen süre geçtiyse veya yasal düzenlemelere göre süre belirlemek gereksizse, alıcı yasal düzenlemeler doğrultusunda satış sözleşmesinden cayabilir veya satın alma bedelini düşürebilir. Ancak hafif kusurlarda cayma hakkı yoktur.


(11) Alıcının tazminat veya boşa harcanan masrafların geri ödenmesi talebi hakkı, kusur olması durumunda yalnızca 8. madde uyarınca mevcuttur, aksi takdirde bu hakkı yoktur.


MADDE 8 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) Aşağıdaki koşullar da dahil olmak üzere bu genel hükümler ve koşullarda aksi belirtilmedikçe, yasal düzenlemeler uyarınca sözleşmeye bağlı olan veya olmayan yükümlülüklerin ihlalinden sorumluyuz.
(2) Kasıt ve ağır ihmal hallerinde - hangi yasal gerekçelerle olursa olsun - ihmal yükümlülüğü çerçevesinde zararlardan sorumluyuz. Hafif ihmal durumunda yükümlülüğün yasal sınırlarına tabi olarak (ör. kendi işlerimizde özen, küçük görev ihlali) yalnızca

a) yaşam, beden ve sağlık ihlalinden kaynaklanan zararlardan,

b) sözleşmeyle ilgili yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanan zararlardan (yerine getirilmesi, öncelikle sözleşmenin düzgün bir şekilde ifasını sağlayan ve sözleşme tarafının düzenli olarak güvendiği ve güvenebileceği yükümlülük) sorumluyuz; bu durumda sorumluluğumuz öngörülebilir, normalde meydana gelen zararın tazmin edilmesi ile sınırlıdır.

(3) 2. paragraftan kaynaklanan yükümlülük sınırlamaları üçüncü taraflar ve yasal düzenlemelere göre hatasından bizim sorumlu olduğumuz kişilerin (bu kişilerin lehine de) görev ihlali için de geçerlidir. Bir kusur hileli bir şekilde gizlenmişse veya malların kalitesi ve Alıcının Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki iddiaları için bir garanti verilmişse bunlar geçerli değildir.


 (4) Kusur olmayan bir görev ihlali nedeniyle, alıcı ancak görev ihlalinden biz sorumluysak sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi feshedebilir. Alıcının ücretsiz fesih hakkı (özellikle BGB 650, 648. maddeler) yoktur. Aksi takdirde, yasal düzenlemeler ve yasal sonuçlar geçerlidir.

 

MADDE 9 ZAMAN AŞIMI


(1) BGB 438. mad. 1. par. 3. fıkrasından farklı olarak, maddi kusurlardan ve marka kusurlarından kaynaklanan talepler için genel zaman aşımı süresi teslimattan itibaren bir yıldır. Kabul konusunda anlaşmaya varılırsa, zaman aşımı süresi kabul ile başlar.

(2) (2) Mal, bir yapı veya bir yapı için amacına uygun olarak kullanılmış ve kusurlu olmasına sebep olmuş bir ürün (yapı malzemesi) ise, zaman aşımı süresi yasal düzenlemeye göre teslim tarihinden itibaren 5 yıldır (BGB 438. mad. 1. par. 2. fık.). Zaman aşımına ilişkin diğer özel yasal düzenlemeler etkilenmez (özellikle BGB 438. mad. 1. par. 1. fık., 3. par., 444. mad., 445b. mad.).

(3) (3) Satış yasasının yukarıdaki zaman aşımı süreleri, normal yasal zaman aşımı süresinin uygulanmasının (BGB 195. mad., 199 mad.) münferit durumlarda daha kısa bir zaman aşımı süresine neden olmadığı sürece, alıcının mallardaki bir kusura dayalı olarak sözleşmeye bağlı olan veya olmayan tazminat talepleri için de geçerlidir. Alıcının tazminat talepleri, 8. madde 2. par. 1. ve 2 (a) fıkralarına ve Ürün Sorumluluğu Yasasına göre, yalnızca yasal zaman aşımı sürelerine göre zaman aşımına uğrar.
 

MADDE 10 HUKUK VE YARGI SEÇİMİ


(1) Bu genel hüküm ve koşullar ve bizimle alıcı arasındaki sözleşme ilişkisi için, uluslararası hukuk hariç olmak üzere (özellikle BM Satış Sözleşmesi), Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir.


(2) Alıcı, Ticaret Kanunu kapsamında bir satıcı ise kamu hukukuna göre bir tüzel kişi veya kamu hukukuna göre bir özel varlıksa, doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklarda yargılama yeri, uluslararası da dahil olmak üzere, Hamburg'daki ana ofisimizdir. Alıcının BGB 14. madde kapsamında bir girişimci olması durumunda da aynısı geçerlidir. Ancak, her durumda, bu genel hüküm ve koşullara veya önceki bir münferit sözleşmeye uygun olarak teslimat yükümlülüğünün yerine getirildiği yerde veya alıcının genel yargı yerinde dava açma hakkımız da vardır. Özellikle özel yükümlülüklerle ilgili olarak, ağır basan yasal düzenlemeler etkilenmez.