naar boven
Allgemeine Geschaeftsbedingungen - HAKOH GmbH | © iStock-1065824400

§ 1 GELDIGHEIDSGEBIED, VORM
 

(1) De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor al onze zakenrelaties met onze klanten („kopers“). De AVV gelden slechts als de koper een ondernemer (§ 14 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijke instelling is.


(2) De AVV gelden in het bijzonder voor contracten betreffende de verkoop en/of de levering van roerende goederen („artikelen“), zonder er mee rekening te houden of wij de artikelen zelf produceren of bij toeleveranciers inkopen (§ 433 ,§  650 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek). Voor zover niets anders overeengekomen, gelden de AVV in de op het tijdstip van de bestelling van de koper geldende resp. in elk geval in de hem voor het laatst in tekstuele vorm meegedeelde versie als kaderovereenkomst ook voor gelijkaardige toekomstige contracten, zonder dat wij in ieder op zichzelf staand geval weer daarop zouden moeten wijzen.


(3) Enkel en alleen onze AVV zijn van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Verkoopvoorwaarden van de koper worden alleen en voor zover een contractueel bestanddeel als wij met de geldigheid daarvan uitdrukkelijk ingestemd hebben. Deze instemmingsvereiste geldt in ieder geval bijvoorbeeld ook als de koper in het kader van de bestelling naar zijn AVV verwijst en wij daar niet uitdrukkelijk tegen ingaan.


(4) Individuele overeenkomsten (bv. raamovereenkomsten betreffende leveringen, overeenkomsten betreffende kwaliteitsborging) en gegevens in onze orderbevestiging hebben voorrang op de AVV. Handelsclausules dienen bij twijfel in overeenstemming met de door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs (ICC) uitgegeven Incoterms® in de bij afsluiting van het contract geldende versie geïnterpreteerd te worden.


(5) Juridisch relevante verklaringen en meldingen vanwege de koper met betrekking tot het contract (bv. termijnbepaling, melding van (een) gebrek(en), terugtrekking of prijsverlaging) dienen schriftelijk ingediend te worden. Schriftelijkheid als bedoeld in deze AVV geldt met inbegrip van de schriftelijke - en tekstuele vorm (bv. brief, e-mail, telefax). Wettelijke vormvoorschriften en bijkomende bewijzen, in het bijzonder bij twijfels over de legitimatie van de verklarende persoon, blijven onverminderd van kracht.


(6) Opmerkingen over de geldigheid van wettelijke voorschriften hebben slechts een rectificerende betekenis. Ook zonder een dergelijke rectificatie gelden daarom de wettelijke voorschriften voor zover ze in deze AVV niet direct gewijzigd of uitdrukkelijk uitgesloten worden.

§ 2 AFSLUITING VAN EEN CONTRACT


(1) Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook als wij de aan de koper catalogi, technische documentaties (bv. tekeningen, schema's, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen), overige productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm –, waarvoor wij ons eigendoms- en auteursrechten voorbehouden, overgelaten hebben.


(2) De bestelling van de artikelen door de koper geldt als bindende contractuele offerte. Voor zover uit de bestelling niets anders blijkt, zijn wij gerechtigd, deze contractuele offerte binnen 5 dagen na ontvangst daarvan bij ons te accepteren.


(3) De acceptatie kan ofwel schriftelijk (bv. door orderbevestiging) of door levering van de artikelen aan de koper verklaard worden.
 

§ 3 LEVERINGSTERMIJN EN VERTRAAGDE LEVERING(1) De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen resp. door ons bij acceptatie van de bestelling aangegeven.


(2) Voor zover wij bindende leveringstermijnen om redenen, waarvoor wij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden, niet kunnen nakomen (niet-beschikbaarheid van de te leveren prestatie), zullen wij de koper hierover zonder enig uitstel informeren en gelijktijdig de vermoedelijke, nieuwe leveringstermijn meedelen. Is de te leveren prestatie ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar, dan zijn wij gerechtigd, ons volledig of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken; de koper zullen wij voor een reeds geleverde tegenprestatie onmiddellijk vergoeden. Van niet-beschikbaarheid van de te leveren prestatie is bijvoorbeeld sprake bij een niet-tijdige zelfbevoorrading door onze toeleverancier als wij een congruente vervangende overeenkomst gesloten hebben, bij andere storingen in de leveringsketen bijvoorbeeld op grond van overmacht of als wij in het op zichzelf staande geval niet tot bezorging verplicht zijn.


(3) Wanneer er sprake is van een vertraagde levering, wordt dit door de wettelijke voorschriften bepaald. In ieder geval is echter een aanmaning vanwege de koper noodzakelijk. Geraken wij achterop met de levering, dan kan de koper een all-in vergoeding voor zijn door vertraging geleden schade eisen. Het schadetarief bedraagt voor elke afgelopen kalenderweek van de vertraging 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde), maar in totaal ten hoogste 5% van de leveringswaarde van de met vertraging geleverde artikelen. Ons blijft het bewijs voorbehouden dat de koper helemaal geen schade geleden heeft of dat er slechts beduidend geringere schade dan hoger vermeld tarief tot stand gekomen is.


(4) De rechten van de koper in overeenstemming met § 8 van deze AVV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder bij een uitsluiting van de prestatieplicht (bv. op grond van onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of nakoming bij non-conformiteit), blijven onverminderd van kracht.

§ 4 LEVERING, RISICO-OVERDRACHT, OPLEVERING, ACCEPTATIEVERTRAGING(1) De levering vindt plaats af magazijn, waar ook de plaats van handeling voor de levering is en een eventuele nakoming bij non-conformiteit plaatsvindt. Op verzoek en op kosten van de koper worden de artikelen naar een andere plaats van bestemming verzonden (aankoop met verzending). Voor zover niets anders overeengekomen is, zijn wij gerechtigd de aard van de verzending (in het bijzonder transportonderneming, verzendmethode, verpakking) zelf te bepalen.


(2) Het risico op toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de artikelen gaat uiterlijk met de overdracht aan u over. Bij de aankoop met verzending gaan het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de artikelen en het risico op vertraging reeds met de afgifte van de artikelen aan de expediteur, de vervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bepaalde persoon of dienst over. Voor zover er een oplevering is overeengekomen, is deze voor de risico-overdracht maatgevend. Ook voor het overige gelden voor een overeengekomen oplevering de wettelijke voorschriften van het recht op aannemingscontracten dienovereenkomstig. Als er bij de koper van acceptatievertraging sprake is, heeft dit geen invloed op de overdracht resp. oplevering.


(3) Is er bij de koper sprake van acceptatievertraging, laat hij na om een voor zijn medewerking noodzakelijke handeling te verrichten of loopt onze levering vertraging op om redenen, waarvoor hij zich dient te verantwoorden, dan zijn wij gerechtigd om een schadevergoeding voor de hierdoor geleden schade, met inbegrip van bijkomende uitgaven (bv. aanvullende leverings- en opslagkosten), te eisen.


(4) Bijkomend brengen wij hiervoor een all-in schadevergoeding van 250 EUR per kalenderdag in rekening en dit beginnend met de leveringstermijn resp. – bij gebrek aan een leveringstermijn – met de mededeling van de verzendingsgereedheid van de artikelen.


(5) Het bewijs van schade in een grotere omvang en onze wettelijke aanspraken (in het bijzonder vergoeding voor bijkomende uitgaven, billijke schadevergoeding, opzegging) blijven onverminderd van kracht; het tarief dient echter van verdergaande geldclaims afgetrokken te worden. Het blijft de koper toegestaan, te bewijzen dat wij helemaal geen schade of slechts schade in een beduidend geringere omvang dan ter grootte van bovenstaand tarief geleden hebben.

5 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN


(1) Voor zover in een op zichzelf staand geval niets anders overeengekomen is, gelden onze telkens op het tijdstip van de afsluiting van het contract actuele prijzen en dit af magazijn, te vermeerderen met de wettelijk voorgeschreven btw.


(2) (2) Bij de aankoop met verzending (§ 4 lid 1) draagt de koper de transportkosten af magazijn en de kosten van een eventueel door de koper gewenste transportverzekering. Voor zover wij niet de in het op zichzelf staande geval effectief tot stand gekomen transportkosten factureren, geldt voor Duitsland een transportkostentarief (exclusief transportverzekering) in overeenstemming met volgend overzicht als overeengekomen.


Pakket tot 2 kg tot 60 x 30 x 15 cm 7,00 EUR excl. btw
Pakket tot 5 kg tot 120 x 60 x 60 cm 9,00 EUR excl. btw
Pakket tot 10 kg tot 120 x 60 x 60 cm 12,00 EUR excl. btw
Pakket tot 31,5 kg tot 120 x 60 x 60 cm 20,00 EUR excl. btw


Voor zendingen zwaarder dan 31,5 kg en zendingen naar andere landen buiten Duitsland gelden uitsluitend de in de orderbevestiging vermelde kosten.

Eventuele douanerechten, retributies, accijnzen en overige verplichte heffingen draagt de koper.


(3) De koopprijs is opeisbaar en te betalen binnen 14 dagen, te rekenen vanaf factuurdatum en levering resp. oplevering van de artikelen. Wij zijn echter, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, te allen tijde gerechtigd, een levering volledig of gedeeltelijk slechts tegen vooruitbetaling te laten plaatsvinden. Een passend voorbehoud verklaren wij uiterlijk bij de orderbevestiging.


(4) Bij het verstrijken van bovenstaande betalingstermijn is de koper in gebreke. Bovenop de koopprijs dient tijdens de achterstand het telkens geldende achterstalligheidsrentetarief betaald te worden. Tegenover handelaars blijft ons recht op commerciële achterstalligheidsrente (§ 353 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) onverminderd van kracht.

(5) De koper heeft slechts compensatie- of retentierechten voor zover zijn aanspraak rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist is. Als de levering gebreken vertoont, blijven de tegenrechten van de koper in het bijzonder conform § 7 lid 6 zin 2 van deze AVV onverminderd van kracht.


(6) Wordt na afsluiting van het contract vaststelbaar (bv. door aanvraag tot inleiding van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op de koopprijs door een gebrekkig prestatievermogen van de koper in gevaar gebracht wordt, dan zijn wij volgens de wettelijke voorschriften tot weigering van de prestatie en – eventueel na bepaling van een termijn – tot terugtrekking uit het contract gerechtigd (§ 321 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek). Bij contracten betreffende de productie van niet te rechtvaardigen zaken (op maat gemaakte artikelen) kunnen wij de terugtrekking onmiddellijk verklaren; de wettelijke regelingen over de overbodigheid van de termijnbepaling blijven onverminderd van kracht.
 

§ 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD(1) Tot de volledige betaling van al onze huidige en toekomstige, uit de koopovereenkomst en uit een lopende zakenrelatie (aan een zakelijk recht verbonden vorderingen) voortvloeiende vorderingen blijft de eigendom op de verkochte artikelen aan ons voorbehouden.


(2) De onder eigendomsvoorbehoud staande artikelen mogen vóór volledige betaling van de aan een zakelijk recht verbonden vorderingen noch aan derden verpand, noch veiligheidshalve in eigendom overgedragen worden. De koper dient ons zonder enig uitstel schriftelijk te informeren als er een aanvraag tot inleiding van een insolventieprocedure ingediend wordt of voor zover er van toegang tot de ons toebehorende artikelen vanwege derden (bv. pandbeslagen) sprake is.


(3) Bij een houding van de koper, die in strijd met het contract is, in het bijzonder bij niet-betaling van de opeisbare koopprijs, zijn wij gerechtigd om ons in overeenstemming met de wettelijke voorschriften uit het contract terug te trekken en/of om de artikelen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te eisen. De eis tot teruggave omvat niet tegelijk de verklaring van de terugtrekking; wij zijn veeleer gerechtigd, enkel en alleen de artikelen terug te eisen en voor onze terugtrekking voorbehoud te maken. Betaalt de koper de opeisbare koopprijs niet, dan mogen wij deze rechten slechts doen gelden als wij de koper vooraf vruchteloos een billijke betalingstermijn opgelegd hebben of als een dergelijke termijnbepaling volgens de wettelijke voorschriften overbodig is.


(4) De koper is tot herroeping conform het onderstaande (c) bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud staande artikelen bij een correcte gang van zaken verder te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden aanvullend de hiernavolgende bepalingen.

a) Het eigendomsvoorbehoud heeft betrekking op de door verwerking, vermenging of verbinding van onze artikelen tot stand gekomen producten tegen hun volledige waarde, waarbij wij als fabrikant gelden. Blijft bij een verwerking, vermenging of verbinding met artikelen van derden hun eigendomsrecht bestaan, dan krijgen wij mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of verbonden artikelen. Voor het overige geldt voor het tot stand komende product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen.

b) De uit de doorverkoop van de artikelen of van de producten voortvloeiende vorderingen tegenover derden staat de koper nu al in totaliteit resp. ter grootte van ons mogelijk mede-eigendomsaandeel in overeenstemming met bovenstaande paragraaf veiligheidshalve aan ons af. Wij accepteren de overdracht. De in alinea 2 vernoemde plichten van de koper gelden ook ten aanzien van de afgestane vorderingen.

c) Tot de inning van de vordering blijft de koper naast ons gemachtigd. Wij gaan de verplichting aan, de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen tegenover ons nakomt, zolang er van geen gebrekkig prestatievermogen sprake is en zolang wij het eigendomsvoorbehoud niet door uitoefening van een recht conform alinea 3 doen gelden. Is dit echter het geval, dan kunnen wij eisen dat de koper tegenover ons de afgestane vorderingen en de debiteurs daarvan bekendmaakt, alle voor de inning noodzakelijke gegevens verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de debiteurs (derden) de overdracht meedeelt. Bovendien zijn wij in dit geval gerechtigd, de bevoegdheid van de koper voor een verdere verkoop en verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud staande artikelen te herroepen.

d) Overtreft de realiseerbare waarde van de borgsommen onze vorderingen met meer dan 10%, dan zullen wij op verzoek van de koper borgsommen naar onze keuze vrijgeven.
 

§7 RECHTEN VAN DE KOPER IN GEVAL VAN GEBREKEN


(1) Voor de rechten bij materiële en juridische gebreken (met inbegrip van een verkeerde levering en een feitelijk tekort alsook onvakkundige montage of gebrekkige handleidingen) gelden de wettelijke voorschriften, voor zover hiernavolgend niets anders overeengekomen is. In alle gevallen onverminderd van kracht blijven de wettelijke speciale voorschriften over de kostenvergoeding bij eindlevering van de nieuw geproduceerde artikelen aan een consument (recht van verhaal op leveranciers conform § 478, § 445a, § 445b resp. § 445c, § 327 lid 5, § 327u BGB, Duits Burgerlijk Wetboek), voor zover, bv. in het kader van een overeenkomst betreffende de kwaliteitsborging, een gelijkwaardige compensatie niet overeengekomen werd.


(2) Basis van onze aansprakelijkheid bij gebreken is vooral de over de kwaliteit en het vooropgestelde gebruik van de artikelen (met inbegrip van accessoires en handleidingen) gesloten overeenkomst. Als kwaliteitsovereenkomst in deze context gelden alle productbeschrijvingen en door de fabrikant verstrekte gegevens die onderwerp van het individuele contract zijn of door ons (in het bijzonder in catalogi of op de homepage van onze website) op het tijdstip van de afsluiting van het contract openbaar bekendgemaakt waren. Voor zover de kwaliteit niet overeengekomen werd, dient conform de wettelijke regeling beoordeeld te worden, of er al dan niet sprake van een gebrek is (§ 434 lid 3 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek). Uitlatingen vanwege de fabrikant in het openbaar of in zijn opdracht, in het bijzonder in de reclame of op het etiket van de artikelen, hebben voorrang op uitlatingen vanwege derden.


(3) Bij artikelen met digitale elementen of een andere digitale inhoud zijn wij een beschikbaarstelling en eventueel een update van de digitale inhoud slechts verschuldigd voor zover dit uitdrukkelijk uit een kwaliteitsovereenkomst conform alinea 2 blijkt. Voor uitlatingen vanwege de fabrikant en derden in het openbaar kunnen wij voor zover niet aansprakelijk gesteld worden.

4) Wij zijn principieel niet aansprakelijk voor gebreken die de koper bij afsluiting van het contract kent of grof nalatig niet kent (§ 442 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek). Verder stellen de rechten van de koper bij gebreken voorop dat hij zijn wettelijke onderzoeks- en meldingsplichten (§ 377, § 381 HGB, Duits Wetboek van Koophandel) nagekomen is. Bij bouwmaterialen en andere, voor de montage of andere verdere verwerking bestemde artikelen dient er een onderzoek in ieder geval direct vóór de verwerking plaats te vinden. Blijkt er bij de levering, bij het onderzoek of op een later tijdstip een gebrek te zijn, dan dienen wij daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht te worden. In elk geval dienen klaarblijkelijke gebreken binnen 5 werkdagen, te rekenen vanaf de levering, en bij het onderzoek niet waarneembare gebreken binnen dezelfde termijn, te rekenen vanaf het moment waarop ze ontdekt werden, schriftelijk gemeld te worden. Laat de koper het voorgeschreven onderzoek en/of de melding van het gebrek na, dan is onze aansprakelijkheid voor het niet resp. niet tijdig of niet zoals voorgeschreven gemelde gebrek volgens de wettelijke voorschriften uitgesloten. Bij voor de montage, plaatsing of installatie bestemde artikelen geldt dit ook dan, wanneer het gebrek ten gevolge van de niet-nakoming van één van deze plichten pas na de betreffende verwerking aan het licht kwam; in dit geval heeft de koper geen recht op vergoeding van tot stand komende kosten ("demontage- en montagekosten").

(5) Vertoont het geleverde artikel een gebrek, dan kunnen wij in eerste instantie kiezen, of wij voor nakoming bij non-conformiteit door een oplossing van het gebrek (verbetering) of door levering van een perfect artikel (vervangende levering) zorgen. Is de door ons gekozen manier van nakoming bij non-conformiteit in het op zichzelf staande geval voor de koper onaanvaardbaar, dan kan hij deze van de hand wijzen. Ons recht, de nakoming bij non-conformiteit tegen de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverminderd van kracht.


6) Wij zijn gerechtigd, de verschuldigde nakoming bij non-conformiteit ervan afhankelijk te maken dat de koper de opeisbare koopprijs betaalt. De koper is echter gerechtigd, een in verhouding tot het gebrek billijk gedeelte van de koopprijs achter te houden.


(7) De koper dient ons de voor de verschuldigde nakoming bij non-conformiteit noodzakelijke tijd en gelegenheid te geven om in het bijzonder de afgekeurde artikelen voor controledoeleinden over te dragen. In geval van de vervangende levering dient de koper het gebrekkige artikel op ons verzoek volgens de wettelijke voorschriften terug aan ons te geven; een teruggaverecht heeft de koper echter niet. De nakoming bij non-conformiteit omvat noch de demontage, de verwijdering of de de-installatie van het gebrekkige artikel noch de montage, de plaatsing of de installatie van een gebrekkig artikel als wij oorspronkelijk niet verplicht waren om deze prestaties te leveren; aanspraken van de koper op een vergoeding voor tot stand gekomen kosten ("demontage- en montagekosten") blijven onverminderd van kracht.

(8) De in functie van de controle en de nakoming bij non-conformiteit noodzakelijke uitgaven, in het bijzonder transport-, vervoersinfrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten en ook demontage- en montagekosten dragen resp. vergoeden wij op grond van de wettelijke regeling en deze AVV als er daadwerkelijk van een gebrek sprake is. In het andere geval kunnen wij van de koper de uit de ongegronde eis tot oplossing van het gebrek voortvloeiende kosten vergoed eisen als de koper wist of nalatig niet wist dat er effectief van een gebrek sprake is.


(9) In dringende gevallen, bv. een gevaar voor de bedrijfszekerheid of voor het afwenden van buiten verhouding staande schade, heeft de koper het recht om het gebrek zelf te verhelpen en van ons een vergoeding voor de hiervoor objectief noodzakelijke uitgaven te eisen. Als de koper op eigen houtje te werk gaat, dienen wij zonder enig uitstel, zo mogelijk vooraf, op de hoogte gebracht te worden. Het recht om zelf voor een oplossing te zorgen, bestaat niet als wij gerechtigd zouden zijn, een adequate nakoming bij non-conformiteit volgens de wettelijke voorschriften te weigeren.


(10) Als een voor de nakoming bij non-conformiteit door de koper te bepalen, billijke termijn vruchteloos verstreken of volgens de wettelijke voorschriften overbodig is, kan de koper zich volgens de wettelijke voorschriften uit de koopovereenkomst terugtrekken of kan hij de koopprijs verlagen. Bij een verwaarloosbaar gebrek bestaat echter geen recht om zich terug te trekken.


(11) Aanspraken van de koper op schadevergoeding resp. vergoeding voor tevergeefs gemaakte uitgaven bestaan ook bij gebreken alleen op grond van § 8 en zijn voor het overige uitgesloten.

 

§ 8 OVERIGE AANSPRAKELIJKHEID(1) Voor zover er uit deze AVV met inbegrip van de hiernavolgende bepalingen niets anders blijkt, zijn wij aansprakelijk bij niet-nakoming van contractuele en buitencontractuele plichten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.


(2) Wat een schadevergoeding betreft, zijn wij aansprakelijk – eender op welke rechtsgrond – in het kader van de schuldaansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid. Bij gewone nalatigheid zijn wij, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen van de aansprakelijkheid (bv. zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden, verwaarloosbare niet-nakoming van een plicht), alleen aansprakelijk                 
  
a) voor schade, voortvloeiende uit de schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid,
b) voor schade, voortvloeiende uit de schending van een essentiële contractuele plicht (verplichting, wier nakoming de voorgeschreven uitvoering van het contract al helemaal mogelijk maakt en op wier nakoming de medecontractant vast vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter tot de vergoeding voor de voorzienbare, kenmerkend tot stand komende schade beperkt.


(3) De uit alinea 2. voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook tegenover derden en bij plichtsverzuim door personen (ook in hun voordeel), voor wier schuld wij in overeenstemming met wettelijke voorschriften dienen op te komen. Ze gelden niet voor zover een gebrek arglistig verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de artikelen verleend werd en voor aanspraken van de koper volgens de Duitse wet aansprakelijkheid voor producten.


 (4) Wegens plichtsverzuim dat geen gebrek vormt, kan de koper zich alleen uit het contract terugtrekken of de koopovereenkomst opzeggen indien wij voor het plichtsverzuim dienen op te komen. Een vrij opzeggingsrecht van de koper (in het bijzonder conform § 650, § 648 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek) wordt uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.
 

§ 9 VERJARING


(1) In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken, voortvloeiende uit materiële en juridische gebreken, één jaar, te rekenen vanaf levering. Voor zover een oplevering verjaard is, begint de verjaring bij de oplevering.


(2) (2) Gaat het bij de artikelen om een bouwwerk of een artikel dat in overeenstemming met de gebruikelijke gebruikswijze daarvan voor een bouwwerk gebruikt werd en diens gebrekkigheid veroorzaakt heeft (bouwmateriaal), bedraagt de verjaringstermijn volgens de wettelijke regeling 5 jaar, te rekenen vanaf levering (§ 438 lid 1 nr. 2 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek). Onverminderd van kracht blijven ook nog andere wettelijke speciale regelingen over de verjaring (in het bijzonder § 438 lid 1 nr. 1, lid 3, § 444, § 445b BGB, Duits Burgerlijk Wetboek).


(3) (3) De bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadeclaims vanwege de koper die op een gebrek van de artikelen gebaseerd zijn, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaring (§ 195, § 199 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek) in een op zichzelf staand geval tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Schadeclaims vanwege de koper conform § 8 lid 2 zin 1 en zin 2 (a) en ook volgens de Duitse wet aansprakelijkheid voor producten verjaren uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 10 RECHTSKEUZE EN RECHTSGEBIED


(1) Voor deze AVV en de contractuele relatie tussen ons en de koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland bij uitsluiting van het internationale eenheidsrecht, in het bijzonder van het Weens Koopverdrag.


(2) Is de koper een handelaar als bedoeld in het Duits Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijke instelling, is exclusief en  ook internationaal rechtsgebied voor alle direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen onze maatschappelijke zetel in Hamburg. Hetzelfde geldt als de koper een ondernemer als bedoeld in § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is. Wij zijn echter in alle gevallen ook gerechtigd, op de plaats van nakoming van de leveringsverplichting conform deze AVV resp. volgens een prioritaire, individuele afspraak of in het algemeen bevoegde rechtsgebied van de koper een klacht in te dienen. Prioritaire wettelijke voorschriften, in het bijzonder betreffende exclusieve bevoegdheden, blijven onverminderd van kracht.