naar boven

Algemene opmerkingen:

HAKOH GmbH neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Wanneer u deze website gebruikt of contact met ons opneemt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.
We wijzen erop dat er bij gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kunnen voorkomen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

1. Definities

Het privacybeleid van HAKOH GmbH is gebaseerd op de begrippen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU worden gebruikt. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het grote publiek als voor onze klanten en onze zakenpartners. Om dat te garanderen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.
In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

1.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwijzen naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’ genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2.    Betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens
persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

1.3.    Verwerking

Verwerking is elk proces of een reeks processen die worden uitgevoerd met of zonder de hulp van
geautomatiseerde processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen,
organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, het gebruik, de openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van voorziening, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

1.4.    Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel hun
toekomstige verwerking te beperken.

1.5.    Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij die persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een
natuurlijke persoon te evalueren of te voorspellen, in het bijzonder met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

1.6.    Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de
persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt
bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de
persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon.

1.7.    Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of
rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die alleen of samen met
anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door de wetgeving van de EU of van de lidstaten kan de verantwoordelijke persoon of kunnen de specifieke criteria voor zijn benoeming worden verstrekt overeenkomstig de wetgeving van de EU of van de lidstaten.

1.8.    Verwerker

Verwerker is een natuurlijke - of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat
persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke.

1.9.    Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke - of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie er
persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens de wetgeving van de EU of van de lidstaten worden echter niet als ontvangers beschouwd.

1.10.    Derde partij

Een derde partij is een natuurlijke - of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam dan
de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de
persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de
verwerker.

1.11.    Toestemming

Toestemming is elke uiting van wil die vrijwillig door de betrokkene voor het specifieke geval op een
geïnformeerde manier en ondubbelzinnig wordt gegeven in de vorm van een verklaring of een andere
duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij akkoord gaat met de
verwerking van de persoonsgegevens.

2.    Contactgegevens van de verantwoordelijke:

HAKOH GmbH
Willy-Brandt-Alle 31a
D-23554 Lübeck
Telefoon: +49 40 8221 257 10
Fax: +49 40 2000 64-264
E-mail: info@hakoh.com
Verantwoordelijk voor de inhoud: HAKOH GmbH, vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders Dipl.-Ing. Hans-Christoph Klaiber en Maximilian H. Karl

3.    Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.
Asss Arbeitsschutzservice Struve e.K.
Sternstraße 68
D-20357 Hamburg
Telefoon: +49 40 8079 400  34 of -40
E-mail: datenschutz@asss.de

4.    Doel van verwerking

Als we persoonsgegevens verwerken, gebeurt dat altijd voor een specifiek doel. Dat betekent dat de verzamelde gegevens alleen voor het oorspronkelijke doel worden gebruikt en niet voor een ander doel. Dat is noodzakelijk, zodat de gegevens in overeenstemming met de AVG kunnen worden verwerkt. Het specifieke doel hangt af van het soort dienst of arbeidsverhouding in kwestie. In het algemeen worden de persoonsgegevens verwerkt om adviesdiensten te kunnen bieden en om inkoop- of dienstverleningsprocessen te kunnen ondersteunen en uit te voeren.
De verwerking is rechtmatig indien ze onder één van de volgende grondslagen van artikel 6, lid 1 van de AVG valt:

toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG)
uitvoering van een overeenkomst (of precontractuele maatregelen) (art. 6 lid 1 onder b AVG)
wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 onder c AVG)
vitaal belang van betrokkene of andere personen (art. 6 lid 1 onder d AVG)
algemeen belang (art. 6, lid 1, onder e AVG)
gerechtvaardigd belang van HAKOH GmbH (art. 6 lid 1 onder f AVG)


4.1. Gegevensverzameling op de website
4.1.1. Serverlogbestanden


De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Die informatie omvat:

 • het type en de versie van de gebruikte browser
 • het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • de hostnaam van de computer die toegang zoekt
 • het tijdstip van de serveraanvraag
 • het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 onder f van de AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

4.1.2. Cookie

De websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen we uw browser bij een volgend bezoek aan onze website herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies (bv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden op basis van art. 6 lid 1 onder f van de AVG opgeslagen. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.  Voor zover er andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in dit privacybeleid apart behandeld.

4.1.3. Contactformulier


Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daarop verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventueel volgende vragen. We geven die gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG). U kunt die toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.
De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

 

4.1.4. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van uw website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering:

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten in vergelijking met de website-exploitanten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgemaakt, wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dat zo in uw browser in te stellen; houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van deze website volledig kunt gebruikmaken. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door de cookie worden gegenereerd door Google worden geregistreerd en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en installeren die op de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

Daarnaast kunt u verhinderen dat Google Analytics in de toekomst uw gegevens verzamelt door op de volgende link klikken. Er wordt een opt-out-cookie gebruikt die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics is beschikbaar in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van opdrachtgegevens

We hebben met Google een overeenkomst inzake de verwerking van opdrachtgegevens gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Daardoor kunnen   rapporten worden opgesteld die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site bevatten. Deze gegevens stammen uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics uitschakelen, zoals weergegeven in het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

4.1.5. Google AdWords en Google conversietracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieplatform van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’).
In het kader van Google AdWords maken we gebruik van de zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Die cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om de gebruiker te identificeren. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina werd doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie.  De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd.  De met het conversiecookie verzamelde informatie dient om conversiestatistieken te generen voor klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier te weten hoeveel gebruikers er in totaal op hun advertentie hebben geklikt en werden doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag.  Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door de cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren.  U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen.
De opslag van ‘conversiecookies’ gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f, AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.
Meer informatie over Google AdWords en Google conversietracking vindt u in het
privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=nl
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer er cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

4.1.7. Plug-ins en tools
Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.  De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Google Maps wordt gebruikt met het oog op een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om het gemakkelijker te maken om de plaatsen te vinden die we op de website hebben aangegeven. Dit is een rechtmatig belang volgens art. 6, lid 1, punt f AGV.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is beschikbaar in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google reCaptcha

Ter bescherming tegen ongeoorloofde aanvragen (spam) zijn de website en de formulieren beveiligd met een Google reCaptcha. Doordat er minder ongeoorloofde aanvragen binnenkomen, kunnen we echte aanvragen snel beantwoorden. De basis voor de integratie is daarom ons rechtmatig belang volgens art. 6, lid 1, punt f AVG. Google reCaptcha maakt gebruik van een algoritme om te beslissen of de bezoeker een echt persoon is of een onbevoegd programma. Daarvoor kan er informatie over het IP-adres, informatie over het besturingssysteem, muis- en toetsenbordbewegingen en de duur van het bezoek aan Google worden doorgegeven. De exploitant van de dienst is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ierland). Meer informatie over gegevensbescherming is beschikbaar op de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

4.2. Gegevensverzameling klanten/geïnteresseerden
4.2.1. Klanten

In het kader van de door ons aangeboden diensten verwerken we persoonsgegevens voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, contractuele diensten, service en klantenservice. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG.

4.2.2. Sollicitaties

We verwerken de sollicitaties die ons worden toegezonden om de sollicitanten te beoordelen en om ons op sollicitatiegesprekken voor te bereiden. Reactieve sollicitaties worden vanwege de doelbeperking alleen gelinkt aan de geadverteerde functie. Als u graag ook in aanmerking wilt komen voor andere vacatures bij HAKOH GmbH dient u dat in de begeleidende brief te vermelden. U kunt ook proactief solliciteren, zodat we u in aanmerking kunnen nemen voor verschillende vacatures. De aan ons verstrekte gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de HR-afdeling. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG.

4.2.3. Aanvragen per telefoon, e-mail

Analoog met 4.1.3 worden informatie of contactgegevens van aanvragen door ons opgeslagen voor de verwerking ervan en in geval van  volgende vragen. We geven die gegevens niet door zonder uw toestemming. De verstrekte gegevens worden dus verwerkt in het kader van contractuele of precontractuele maatregelen (art. 6, lid 1, punt b AVG).
De door u verstrekte gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

4.3. Gegevensverzameling dienstverlener/contractant

In het kader van een contractuele relatie verwerken we de respectievelijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering ervan. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG.

5.    Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen HAKOH GmbH worden persoonsgegevens alleen ontvangen door die instanties die ze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen en legitieme belangen na te streven. Dat geldt ook voor de verwerkers waarop wij beroep doen en met wie we overeenkomstige contracten hebben gesloten (art. 28 AVG), zodat de verwerkingsketen in overeenstemming met de AVG is.

6.    Doorgifte van gegevens aan derde landen

Indien persoonsgegevens naar derde landen worden verzonden, gebeurt dat uitsluitend in opdracht van HAKOH GmbH. Daarvoor sluit HAKOH GmbH in het kader van de gegevensverwerking (art. 28 AVG) passende overeenkomsten met de desbetreffende instanties om de veiligheid van de verwerking te garanderen. Bij het opstellen van de contracten ligt de nadruk onder meer op het controleren van een eventueel bestaand adequaatheidsbesluit van het derde land, het bestaan van passende garanties en/of vrijstellingen.

7.    Duur van opslag

Nadat het doel voor de opslag van de gegevens is weggevallen, worden de gegevens verwijderd als er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan.

8.    Recht op informatie

Het is te allen tijde mogelijk gratis informatie te verkrijgen over de desbetreffende persoonsgegevens. We verstrekken die informatie binnen de wettelijke termijnen (binnen een maand). Bij duidelijk ongegronde of buitensporige aanvragen van een persoon brengen we een ‘passende vergoeding’ in rekening of verstrekken we geen informatie (overeenkomstig art. 12, lid 5, AVG).
In het kader van de wettelijk geldende bepalingen heeft u het recht op:

 • correctie (bv. voor voltooiing),
 • verwijdering (bv. als het doel niet langer van toepassing is),
 • beperking (bv. als u twijfelt aan de juistheid van de gegevens),
 • bezwaar (tegen verwerking op basis van legitiem belang, bv. het versturen van directe reclame),
 • overdraagbaarheid van gegevens (bv. bij verandering van aanbieder).

 

9.    Recht op herroeping

U kunt uw toestemming (volgens art. 6 lid 1 punt a AVG/art. 9 lid 2 punt b AVG) te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot op het moment van de intrekking.

10.    Recht op beroep

In geval van schending van het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De bevoegde toezichthoudende instantie op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf is gevestigd.
De commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Hamburg
Ludwig-Erhard-Str. 22, 7e verdieping, 20459 Hamburg, Duitsland
mailbox@datenschutz.hamburg.de
Telefoon: +49 40 428 54–4040
Fax: +49 40 4279 11-811

11.    Verstrekken van gegevens
11.1. Verstrekken van persoonsgegevens

Doorgaans is het mogelijk de website te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover er op onze website persoonsgegevens (bv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dat waar mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

11.2. Verstrekken van gegevens

In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en het verloop van deze relatie of die we wettelijk moeten verzamelen. Zonder deze (vereiste) gegevens kunnen we helaas regelmatig geen overeenkomst sluiten of uitvoeren.

12.    Geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming gebruiken we geen geautomatiseerde individuele beslissingen; alle evaluaties worden dus uitgevoerd door natuurlijke personen. Verder maken we geen gebruik van profilering, het automatisch aanmaken van profielen.

13.    Veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen van HAKOH GmbH zijn gebaseerd op de technische en organisatorische maatregelen die in artikelen 25 en 32 van de AVG worden vermeld. Zo wordt onder meer de stand van de techniek behouden en wordt de veiligheid van de gegevens met verschillende organisatorische maatregelen gegarandeerd om te voldoen aan de vereisten van de AVG ter bescherming van de betrokken personen. SSL- of TLS-versleuteling Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als websiteexploitant stuurt, gebruik van een SSL-of TLS-versleuteling.  U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat de URL van de browser begint met 'https://' in plaats van met 'http://' en ook aan het slotjessymbool in de adresbalk. Als de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

14.    Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens
m.b.t. toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt
bij deze bezwaar gemaakt.  De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame- en informatiemateriaal, zoals spam-e-mails.

15.    Wijziging van het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid indien nodig te wijzigen en op deze pagina (www.hakoh.de/de/datenschutz) te publiceren. Controleer deze pagina regelmatig. Het bijgewerkte beleid wordt onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving van kracht bij de bekendmaking ervan. Indien we reeds informatie over u hebben verzameld die door de wijziging wordt beïnvloed en/of onder een wettelijke informatieplicht valt, brengen we u aanvullend op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid.
Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat er cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en reclame worden gebruikt. Meer informatie over cookies vindt u in ons privacybeleid.